RATIB AL HADAD

4 Dec

Bro and sist dunia memang penting tapi harus berjalan dengan seiringan dengan ibadahnya. Biar da bekel di sono…..

Turing bisa berhari-hari, ga da slahnya untuk berhenti 15 menit untuk beibadah.

Ini salah satu jalan dalam  ibadah kita untuk lebih  mendekatkan kita dengan Maha Pencipta.

RATIB AL HADAD

Susunanan

Al-Imran Al-Qutub Abdullah bin Alwi Al Hadad

 

Bismillahirrohmanhirrohim,

Alhamdulilahi robbilalamin

Allohumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala aalihi sayyidina Muhammad, subhana robbika robbil izzati amma yashifun, wassalamun alal mursalim, walhamdulillahi robbil alamin.

Innalloha wamala ikatahu yu sholluna alan nabi, Yaa.. ayyuhal  lazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.

Allohumma Sholli Wasallim Wabarik alaih

As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidil mursalim

As-sholatu wassalamu alaika ya khotaman nabiyyin

As-sholatu wassalamu alaika ya man arsalakallohu rohmatan lil alamin.

Wasallim warodhiyallohu taala an ashhabi rosulillahi ajmain

Aminamin..amin.

 

Alfatihata li shohibir rotibi wa ila hadh-rotin nabiyyi sayyidina Muhammadin shollollohu alaihi wasallam.

 1.  Bismillahirrohmanirrohim

 

Alhamdulillahi robbil alamin,

arrohmanirrohim,

maliki yaw middin,

iyya ka nabidu waiyya ka nastain,

ihdinash-syirotol mustaqim,

syirotol lazina an amta alaihim,

ghoyril maghdhudi alaihim,

waladh-dho,lilin,

Amin. (QS:Al_Fatihah)

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Yang menguasai hari pembalasan.

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

Tunjukilah kami jalan yang lurus,

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

DALIL:

(QS Al-Hijr;87) Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur’an yang agung.

 2.  Allohu la.. ilaha illa huwal hayyul qoyyum, lata khuzuhu sinatuw wala naum. Lahu mafis samawati wama fil ardi. Man zal lazi yasy-fau indahu illa bi iznih.Yalamu ma bayna aydihim wama khol fahum wala yuhituna bisyai im min ilmihi illa bima syaa.Wa sia kursiy-yuhus sama wati wal ard. Wala ya-u duhu hifzuhuma wahual aliyyul adzim (qs: Al-Baqoroh-255)

 

Artinya:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

DALIL:

Ayatul Kursi ini mengandung khasiat yang besar. Terdapat 99 buah hadist yang menerangkan fadhilahnya. Diantaranya ialah untuk menolah syaitan, benteng pertahanan, melapangkan fikiran dan menambah iman.

 

 3.  Amanar rosulu bimaa. Unzila ilayhi mir-robbihi wal muminun. Kullun amana billahi wamala ikatihi wakutubuhi warusulih. L nufarriku bayna ahadim mir rusulih. Waqola samina wa-atona ghuronaka robbana wa ilaykal masyir (QS: Al Baqoroh 285)

 

Artinya:

Rasul telah beriman kepada Al Qur’an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat”. (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali”.

DALIL

Diriwayatkan dari pada Abu Masud Al-Badri r.a katanya: Rasululloh S.A.W pernah bersabda Dua aya terakhir dari surah Al Baqooroh, memadai seseorang yang membacanya pada malam hari sebagai pelindung dirinya.

 

 4.  La Yukallifullohu nafsan illa wus aha. Laha ma kasabat wa alayha mak tasabat. Rabbana la tuakhiz-na. Innasina aw ahtoma. Robbana wala tahmil alayna. Is ron kama hamaltahu alal lazina min qoblina. Robbana wala tuham-milna ma la thoqota lana bih. Wafu annawaghfirlana warhamana, anta maw-lana fan surnaalal qaw-mil kafirin (QS: Al Baqoroh;286)

Artinya

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.(QS: Al Baqoroh;286)

DALIL

Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas r.a. Apabila Jibril sedang duduk dengan Rasulullah S.A.W, dia mendengar bunyi pintu di atasnya. Dia mengangkat kepalanya lalu berkata: Ini ialah bunyi sebuah pintu di syurga yang tidak pernah dibuka. Lalu satu malaikat pun turun , dan Jibril berkata lagi, Ia malaikat yang tidak pernah turun ke bumi. Malaikat itu member slam lalu berkata, Bersyukurlah atas dua cahaya yang diberi kepadamu, yang tidak pernah diberi kapada rosul-rosul sebelummu.Fatihah al kitab dan ayat penghabisan Surat Al Baqarah.

Kamuakan mendapatkan manfaat, setiap kali membacanya.

 5.  Laa. Ilaha illollohu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahua ala kulli syai-in qodir..(3X)

Atinya

Tiada Tuhan melainkan Allah, Yang satu dan tiadasekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuatan, dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia sangat bekuasa atas segala sesuatu.

DALIL

Dari Bulkahari, Muslim dan Malik, diriwayakan daripada Abu Hurairah; Rosululloh s.a.w berkata, Siapa membaca ayat ini seratus kali sehari, pahalanya seperti memerdekakan sepuluh orang hamba, Seratus kebajikan dituliskan untuknya dan seratus keburukan dibuang darinya dan menjadi benteng dari gangguan syaitan sepanjang hari.

 6.  Subhanallohi walhamdulilahi wa laa ila ha illollohu wallohu akbar .. (3X)

 

Artinya

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah yang maha besar

DALIL

Dari Muslim dan Malik, diriwayakan daripada Samurah ibn Junda; Rosululloh s.a.w bersabda: Zikir-zikir yang paling sekat di sisi Allah adalah empat, yaitu tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, tidak berbeda yang mana aturnya apabila engkau berzikirullah.

 7.  Subhanallohi wabihamdi, subhanallohi adzim.. (3X)

Artinya

Maha suci Allah segala puji khusus begi-nya, Naha suci Allah Yang Maha Agung

DALIL

Dari Bulkahari, Muslim dan Malik, diriwayakan daripada Abu Hurairah; Rasulullaoh s.a.w bersabda: Dua zikir yang mudah di atas lidah tetapi berat pahalanya dan disukai oleh Allah ialah; SubhanaAllah al-Azim dan SubhanaAllah wa bihamdi.

 8.  Robbahagh-fir lana watub alayna innaka antat-tawwabur-rohim. (3X)

 

Artinya

Ya Allah ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

DALIL

Dan mohonlah ampun kepada Allah.  Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS: An Nisa;106)

Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.(QS:Huud;105)

 9.  Allohumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allohumma sholli alayhi wasallim.  (3X)

 

Artinya

Ya Allah, cucurkan salawat ke atas Muhammad, Ya Allah, cucurkan salawat ke atas nya dan kesejahteraan-Mu.

DALIL

Dari Muslim, diriwayatkan daripada Abdulllah bin Amr; Nabi Muhammad s.a.w bersabda; Siapapun yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali.

QS Al-Ahzab 56: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

10. Auzu bikalimatillahit taa..m, mati min syarri ma kollaq (3x)

 

Artinya: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kajahatan mahluk-Nya

 

DALIL

Dari Abu Dawud dari Tirmidhi, Rasululloh s.a.w bersabda: Sesiapa yang membaca doa ini tiga kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh atasnya

 11.Bizmillahil lazy la yadurru ma asmihi syaiun fill ardhi wala fis-sama-I wahuwas-sami-ul alim. (3X)

Artinya

Dengan nama Allah yang dengan namaNya tiada suatu apapun, baik di bumi dan di langit dapat memberi bencana, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

 

DALIL

Dari Ibn Hibban. Nabi Muhammad s.a.w bersabda; Hamba-hamba Allah yang membaca doa ini, pada waktu pagi dan petang tiga kali, tiada apapun kesakitan akan dialaminya.

12. Rhodina billahi robbaw-wabil islami dinaw-wabi Muhammadin nabiyya. 3X

Artinya

Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai Agama kami dan Muhammad sebagi nabi kami

DALIL

QS Al Imron 19:Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

13. Bismillahi wal hamdulilah,wal khoy-ru wasy-syahrru bimasyi-atillah

Artinya

Denga nama Allah,segala puji bagi-Nya dan segala kebaikan dan kejahatan adalah kehendakNya.

DALIL

Diriwayakan daripada Abu Hurairah; Rasulullah s.a.w bersabda: Wahai Abu Hurairah, Bila kamu keluar nergi untuk berniaga, Bacalah ayat ini supaya Ia membawamu kejalan yang benar. Dan setiap perbuatan di awalin dengan Bismilllah dan di akhiri dengan Alhamdulillah.

14. A manna bilahi wal yaumil akhiri tubna ilallohi batinaw-wadzohiro. (3X)

Artinya

Kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan kamu bertaubat kepada Allah batin dan zahiri

DALIL

At-Tahrim 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Diriwayakan daripada Ibn Majah; Rasulullah s.a.w bersabda: Orang yang betaubat itu kekasih Allah dan orang yang bertaubat itu seumpama orang yang tiada memiliki dosa apapun

15. Ya robbana wa’ fu’anna wamhul lazi kar – ram inna (3 X)

Artinya

YaTuhan kami, ,maafkan kami dan hapuslah apa-apa (dosn)yang ada pada kami

DALIL

Dari Tirmidhi dan Ibn Majah: Rasulullah s .a.w. berada  di atas :mimbar dan menangis lalu beliu bersabda; Mintalah kemaafan dan kesehatan kepada Allah, sebab setelah kita yakin , tiada apaun lagi yang lebih baik dari kesehatan.

 

QS An-Nissa 106: dan mohonlah ampun kepada Allah.  Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

16. Ya zal jalali wal ikrom, amitna ‘ala dinil-islam (7X)

 

Artinya

Wahai Tuhan yang mempunyai sifat keagungan dan sifat Pemura, Matikanlah kami dalam agama islam

DALIL

Dari Tirmidhi, Rasulullah s .a.w. menyatakan di dalam sebuat hadist  bawasahya sesiapa yang berdoa dengan nama-nama Allah dan penuh keyakinan, doa itu pasti dikabulkan Allah

QS Al Imron 19:Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

17. Ya qowiyyu ya matinu ikfi syarrodz-dzolimin (3 X)

ARTI :

Wahai Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah, hindarkanlah kami dai kejahatan orang-orang yang zalim.

DALIL :

Seperti di atas (16); Merujuk hadith Rasulullah s.a.w, sesiapa yang tidak dapat mengalahkan musuhnya, dan mengulangi Nama ini dengan niat tidak mau dicederkan akan bebas dari dicederakan musuhnya.

18. Ash-lahallohu umurol muslimin, shorofallohu syarrol mu’zin (3 X)

ARTI:

Semoga Allah memperbaiki urusan kaum muslimim dan menghindarkan mereka darti kejahatan orang-orang yang suka menggangu.

DALIL :

Diriwayatkan oleh Abu Darda’ bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiada seorang mukmin pun yang herdoa untuk kaumnya yang tidak bersamanya, melainkan akan didoakan oleh Malaikat, “Sama juga untukmu”.

 

19.Ya ‘aliyyu ya kabiru ya ‘alimu ya qodir, ya sami’u ya bashiru ya latifu ya khobir (3X)

 

ARTI :

Wahai Tuhan Yang Maha Mulia, lagi Maha Besar, Yang Maha Meugetahui lagi Senan tinsa Sanggup, melihat? Mendengar lagi Melihat. Yang Maha Lemah-lembut lagi Maha Mengetahui

 

DALIL :

QS Al-Israa’110:Katakanlah (wahai Muhammad): “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.

Dengan namaa yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna dan janganlah kamu mengeraskan Suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dari carilah jalan tengah antara kedua itu”.

 20.       Ya farizal ham, ya kasyifal ghom, ya mal-li ‘abdihi      yagh-fir wayarham (3 X)

ARTI :

 Wahai Milan yang melegakan dari dukacila, lagi mclapangkan dada dari rasa sempit. Wahai Tuhan yang Mengampuni dan menyayangi hamba-hamba-Nya.

 

DALIL:

Dari Abu Dawud, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik     “Ketika saya  bersama Rasulullah s.a.w.,

ada seseorang, berdoa, “Ya Allah saya meminta kerana segala pujian ialah untuk-Mu dan tiada Tuhan melainkan-Mu, Kamulah yang Pemberi Rahmat dan yang Pengampun, Permulaan Dunia dan Akhirat, Maharaja Teragung, Yang Hidup dan Yang Tersendiri”. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dia berdoa kepada Allah menggunakan sebaik-baik nama-nama-Nya, Allah akan memakbulkannya karena apabila diminta dengan nama-nama-Nya Allah akan memberi.

21. As-taghfirolloha robbal baroya; as-taghfirolloha mina’ khotoya (4 X)

ARTI :

Aku memohon keampunan Allah Maha Pencipta sekalian makhluk, aku memohon keampunan Allah dari sekalian kesalahan.

 

DALIL :

QS An-Nisa 106 : dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS Huud : 90 : Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudiian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih

 22.       La. ilaha illolloh (baca 50 kali)

ARTI :

Tiada Tuhan Melainkan Allah

 

DALIL :

Komentar tentang kalimah tauhid sangat panjang. Kalimah “la ilaha illallah” ini adalah kunci syurga. Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah tidak membenarkan seseorang masuk kr nerake jikalau dia mengucapkan kalimah tauhid ini berulang-ulang kali.

 23.       Muhammadur rosullullohi shollollohu ‘alayhi wa alihi wasallam, W”asyarrofa wakarroma wa­majjada wa-‘adz-dzoma kalimatul hag, ‘alayha nahya wa ‘alayha namut. Wa-‘alayha nub ‘asu  in sya‑ allohu ta’ala minal a.minin

Amin. amin. Amin

ATAU

Muhammadur rosullullohi shollollohu ‘alayhi wa alihi wasallam, wa-syarrofa wakarroma wa-majjada wa-‘adz-dzoma warodhiallohu ta’ala ‘an aa-li wa ash-habi rosulillahi ajma’in, wat-tabi’ina watabi’it­tabi’in, bi ihsanin miy-yatumina haza ila yawmid-din, wa’alayna birohmatika yaa arharnar-rohimin.

ARTI :

 Muhammad Rasuluilah, Allah Mencucurkan Selawat dan Kesejahleraan keatasnya dan keluarganya. Moga­moga dipermuliakan; diperbesarkan, dan diperjunjungkan kebesarannya. Serta Allah Ta’ala meredhai akan sekalian keluarga dan sahabat’Rasulullah, sekalian tabiin clan yang mengikuti mereka dengan kebaikan dari hari ini sehingga Hari Kiamat, dan semoga kita bersama mereka dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih daripada yang mengasihani.

 

24.Bismillahirrohmanirrohim, Qul huwallohu ahad, Allohus-shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul-lahu kufuan ahad (3 X) – (QS Al-lkhlas)

ARTI :

,Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,dan tidak ada seorangpun yaug setara denganDia”.

 

DALIL :

Dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-khudri; seseorang mendengar bacaan surah al-lkhlas berulang-ulang di masjid. Pada keesokan paginya dia datang kepada Rasulullah s.a.w. dan menyampaikan perkara itu kepadanya sebab dia menyangka bacaan itu tidak cukup dan lengkap.- Rasulullah S.a.w bersabda, “Demi tangan yang memegang nyawaku, surah itu seperti sepertiga al Ouran!”

 

Dari Al-Muwatta’, diriwayatkan oleh Abu Huairah; Saya sedang berjalan dengan Rasulullab s.a.w, lain baginda mendengar seseorang membaca surah al-ikhlas. Baginda berkata, Wajiblah.” Saya bertanya kepadanya, “Apa ya Rasulallah?” Baginda menjawab, “Syurga” (Wajiblah syurga bagi si pembaca itu).

 25.       Bismillahirrohmanirrohim,Qul a’uzu birobbil falaq, min syarri ma kholaq;wamin syarri ghosyigin iza wagob, waminsyarrin naffasati fil uqod,  waminsyarri hasyidin iza hasad (1 X) (QS AlFalaq)

ARTI :

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahataan mahluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita -wanita tukang Sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki”.

 

DALIL :

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya apabila ada salah seorang anggota keluarga baginda yang Sakit, baginda menyemburnya dengar membaca bacaan-bacaan. Sementara itu, ketika baginda menderita sakit yang menyebabkan baginda wafat, aku juga menyemburkan baginda dan mengusap baginda dengan tangan baginda seridiri, karena tangan baginda tentu lebih banyak berkatnya daripada tanganku.

 26.       Bismillahirrohmanirrohim, Qul a’uzu birobbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri was wasi khon nas, allazi yuwas wisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. (1 X) (QS.An-Nas)

ARTI :

Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan manusia. Raja  manusia. Sembahan manusia. Dori kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi, yang menbisikkan ke dalam dada manusia, dari  jin dan manusia.

DALIL :

Dari Tirmidhi diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri; Nabi Muhammad s.a.w selalu meminta perlindungan daripada kejahatan jin dan perbuatan hasad manusia. Apabila surah al-falaq dan an-nas turun, baginda ketepikan yang lain dan membaca ayat-ayat ini saja.

 27.       Alfatihata ila ruhi sayyidina wahabibina wasyafi’ina rosulillahi Muhammad bin Abdulloh shollollohu ‘alayhi wasallam, wa alihi wa ash-habihi wa az-wajihi wa zurriy-yatihi wa ahli baytih. Summa ila ruhi sayyidinal muhajiri ilalloh Ahmad bin Isa wa sayyidinal faqihil muqoddam Muhammad bin Ali bin Alwi, wa usulihim wa furu’ihim analloha yu’li darojatihim fil jannah. Wa ay yu’idu ‘alayna mim barokatihim wa asrorohim wa amwarihim wa ‘ulumihim fid-dini wad-dun­ya wal akhiroh.

Alfatihata asa-bakumulloh..:

 

Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil ‘alamin, arrohmanirrohim, maliki yaw middin, iyya ka na’budu waiyya ka nasta’in, ihdinash-syirotol mustaqim, syirotol lazina an ‘amta ‘alaihim, ghoyril maghdhubi ‘alaihim, waladh-dho.llin, Amin.(QS : AI-Fatihah)

28.       Alfatihata ila arwahi sadatinash shufiyyatil muhaqqiqin, wal ‘ulama-il ‘amilin, ayanama kanu mim-masyariqil ardhi. i1a maghori biha annalloha yu’li darojatihim fil jannah, wa ayyu’idu ‘alayna mim barokatihim wa7asrorihim wa-anwarihim wa’ulumihnn fid-dini wad-dun-ya wal akhiroh. Alfatihata asa-bakumulloh..,

Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanirrohim, maliki yaw middin, iyya ka na’budu waiyya ka nasta’in, ihdinash-syirotol mustaqim, syirotol lazina an ‘amta ‘alaihim, ghoyril maghdhubi’alaihim, waladh-dho.11in, Amin.(QS : Al-Fatihah)

29.       Alafatihata ila ruhi sayyidina qutbil irsyad, wa ghoswil l-badi wal bilad, alhabib Abdulloh bin Alwi Al-Haddad shohibur rotib. Wausulihi wafuru ‘ihi annalloha yu’li darojatihim fil jannah, wa-ay­yuida ‘alayna mimbarokatihim wa-asrorihim wa-anwarihim fid-dini wad-dun-ya wal akhiroh. Alfatihah asa-bakumulloh

Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil ‘alamin, arrohmanirrohin., malilci yaw middin, iyya ka na’budu waiyya ka nasta’in, ihdinash-syirotol mustaqim, syirotol lazina an ‘amta ghoyril  maghdhubi ‘alaihim, waladh-dho.llin, Amin.(QS : Al Fatihah)

 30.       Alfatihata an-nalloha yahfadzol-hujjaj waz-zuwar wal-mufasirin minal muslimin fil barri wal jawwi ajma’in.

An-nalloha yush-hibulmmus-salamah, wayarud-duhurn ila aw-thortihint salimin ghonimin dzin mar-zukin fi khoyrin waluth-fin wa-‘afiah.

Wa-an nalloha yu-thilu ‘amarona fi tho’atillah.

Wa yasy-fi mardhona wamardhol muslimin, wa an-nalloha  yujan-nibunal-fitana wal mihana ma dzoharo minha    warna bathon.

Summa ila arwahi amwatina khooosh-shoh, wa amwatil muslimina ajma’ina aaam-mah, wakhusnul khotimah indal mawti fi ‘afiyah.

Wa-ila hadh-rotin nabiyyi Muhammadin shollollohu alayhi wa alibi wasallam.

Alfatihah..

Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil ‘alamin, arrohmanirrohim, maliki yaw middin, iyya ka na’budu waiyya ka nasta’in, ihdinash-syirotol mustaqim, syirotol lazina an ‘amta ‘alaihim, ghoyril maghdhubi ‘alaihim, waladh-dho.llin, Amin.(QS : AI-Fatihah)

(dilanjutkan dengan membaca do’a Ratib sbb )

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahi robbil ‘alamin,

Hamday-yuwafi ni’amahu wayarkafi-‘u mazidah,

Yaa Robbana lakal hamdu kama yam-baghi lijalali wajhika wali adzimi sulthonik

Subhanaka la nuhsyi sana-an ‘alayka anta kama asnay-ta ‘ala nafsik.

Falakal handu .hatta tar-dho, walakal hamdu iza rodhit, walakal hamdu ba’dar-ridho.

Allohumma sholli wasallim ‘ala sayyidina Muhammadin fil awwalin.

Washolli wasallim ‘ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.

Washolli wasallim ‘ala sayyidina Muhammadin fi kulli waktiw-wahin.

Washolli wasallim ‘ala sayyidina Muhammadin fil mala-il ala ila yaw-middin.

Washolli wasallim ‘ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardho warman ‘alayha wa anta khoyrul­warisyin

Allohumma inna nas-tah-fidzuka, wanas-taw-di’uka ad ya nana, wa abna nar a, wa anfusana, wa amwa Lana, wa ahlana wakulla syai-in a’thoy-tana

Allohumma fadzna wa iyyahum fii kana fika, wa amanika, wa’iya-zika, wajawarika min kulli syai
thonin marid, wajabbarin ‘anid, wazi ‘aynin, wazi bagh-yin, wamin syarri kulli zi syarrin innaka ‘ala kulli syai-in qodir.

Allohumma jammilna bil ‘afiyati was-salamah ( 3 X)

Allohumma hithna -bit-taqwa wal istiqomah, wa ‘a-izna mim-mujibatir, nadamati fil hal, wal mal, innaka sami’ud du’a.

Washollil lahum-ma bijamalika wajalalika ‘ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajma’in, war zukna kamalal muta ba’ati lahu dzohiron wabatinan ya arhamar-rohimin.

Bifadhli subhana robbika robbil ‘izzati   am am yashifun, wasalamun ‘alal mursalim wal hamdulillahi robbil alamin

Allohumma inna nas aluka ridhoka wal jannah, wana’u zubika min sa-khotii.a wan-naar. (3 X)

Yaa ‘alimas sirri minna, la tahtikis sitro ‘an-na, wa’afina wa’fu-an-na, Wakul lana haysu kunna ( 3 X)

Yaa amaa-nal kho ifiin, najjinaa mim-maa nakhoof. (3 X)

Da’wahum fiha subhanakallohum-ma watahiy-yatuhum fiha salaam.

Wa ahkhiru da’wahum anil hamdulil-laahi robbil ‘alamin.

Allohu alam bish-shawab

 

Semoga bermanfaat dan berguna buat bro and sist.

Semoga dengar ini ibadah kita lebih maksimal.

 

Jangan ragu tuk komentar. Please…..

Advertisements

One Response to “RATIB AL HADAD”

  1. ARI May 3, 2015 at 12:43 #

    GOOD BRO

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: